FourTimesFour-VeronicaWilton

'Four Times Four' Porcelain wall piece, Veronica Wilton